Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 7. november 2016
 
Fraværende: Camilla Henckel, Pierre Damgaard Rømer, Pia Sødequist, Majken Due Winther og Nanna
 
 
Punkt 1
 
Spørgetid.

Ingen spørgsmål.
 
 
Punkt 2

Godkendelse af referat.

Referatet af 3. oktober 2016 blev godkendt.
 

Punkt 3

Meddelelser fra eleverne.

Den 31 /8 2016 blev der afholdt 
fælleselevrådsmøde. Det der rørte sig på mødet var, at der på skolerne blev skab bedre toiletforhold, samt et ønske om bedre indeklima. 
Skolebestyrelsen opfordrede til, 
hyppigere udluftning i klasserne.
 

Punkt 4

Orientering fra diverse udvalg i forbindelse med sammenlægningen.
Andre initiativer i forbindelse med sammenlægningen.
Inge-Lise gennemgår milepælsplan for skolebestyrelsen.

Milepælsplanen blev gennemgået. 
I udvalget skoleleder på tværs, hvor 
ledelsesrepræsentanter fra de tre 
involverede skole samt forvaltningen deltager, er der blev talt meget om 
fordelingen af medarbejdere. Ligeledes drøftes de rent praktiske ting, der 
løbende skal foregå indtil 
Tjørnelyskolen lukker. 
Fællesaktiviteter mellem elever og 
lærere fra henholdsvis Tjømely og 
Hedely, vil først ligge efter jul. 
Inge-Lise har afholdt individuelle 
samtaler med de 17 lærere fra Tjømely, vi forventer bliver overflyttet til 
Hedely. 
Skolebestyrelsen efterlyser en dato for næste byggemøde.
 

Punkt 5

Samarbejde med Tjørnelyskolens skolebestyrelse.
Hvordan - Hvornår?
Drøftelse.

Skolebestyrelsen påtænker at invitere medlemmer af skolebestyrelsen på 
Tjørnely til vores næste møde i 
december, medmindre det besluttes 
anderledes på skoleledermødet torsdag den 10/11.
 

Punkt 6

Skolebestyrelsesseminariet. Er alt på plads?
 

Punktet udgår.

Punkt 7

Allan orienterer om Østfløjen og udfordringerne der.

Lugtgenerne i lokale 20 forsvandt ikke efter den første renovering. Dette har betydet at håndværkerne, har måttet 
rive samtlige vægge ned langs gangen fra lokale 18-20, samt væggene mellem klasselokalerne. 
Som noget positivt i denne proces, er det er blevet bevilget, at udvide 
klasselokalerne, 18-20, med ca. 8. kvm. Ved at gøre gangarealet lidt smallere. Det forventes at renoveringen er 
afsluttet til jul.
 

Punkt 8

Orienter

Meddelser.
 • Orientering om personalesager
 • Orientering om forøgelse af ledelsestiden på skolerne
 • Den nyligt tiltrådte kommunaldirektør har været på besøg på Hedelyskolen.
 • Allan kontakter teknik og miljø vedrørende manglende skilt ved brandvejen.

Punkt 9

Punkter til næste møde:
 • Ann Dorit Völcker (ny afdelingsleder i Vækstklasserne) og indskolingsleder Margit Askevig inviteres.
 • Sammenlægningen.
 • Hedelyskolens udviklingsplan 2016-19 gennemgås.
 • Princip for klassesammensætning drøftes.
 • Evt. besøg af skolebestyrelsesmedlemmer fra Tjørnelyskolen.

Punkt 10

Eventuelt
 • Lys på nordsiden ønskes. Allan tager ønsket med til først kommende byggemøde.
 • I begyndelsen af oktober havde Greve Lærerforening arrangeret et foredrag med titlen: Verdens bedste danske skole. Flere skolebestyrelsesmedlemmer deltog, og de udtrykte sig meget positivt om foredraget.
 
 
 
 
 

Næstformand Thomas Klingespor

 

Sekretær Allan Tschernja