Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 3. oktober 2016

 
Fraværende: Camilla Henckel, Pierre Damgaard Rømer og elever
 
 
 
Punkt 1
 
Spørgetid.

På vegne af 2.c mødte to forældre op i spørgetiden med følgende spørgsmål: Om muligheden for, at få konverteret USU timer til to –voksneordning for hele indskolingen.

 

Inge-Lise udarbejder et udkast om dette, som efterfølgende sendes til Børne- og ungeudvalget.

 
 
Punkt 2
 
Godkendelse af referat.
 
Referatet af 29. august 2016 blev godkendt.
 
 
Punkt 3
 
Meddelelser fra eleverne.
 

Der er valgt formand, Saad, og næstformand Nanna i elevrådet.
 
 
Punkt 4

Orientering fra diverse udvalg i forbindelse med sammenlægning med Tjørnelyskolen.

Det pædagogiske udvalg er ved at komme i gang. Lærerne fra Tjørnelyskolen, der overflyttes til Hedelyskolen bliver inviteret til møde hos skolens ledelse.

Efterfølgende skal det pædagogiske udvalg arrangere fælles aktiviteter for såvel medarbejdere som elever de to skoler imellem.

I fælles MED-udvalget blev der orienteret om fastholdelsestillægget.

 
Punkt 5

Drøftelse af samarbejdet med Tjørnelyskolens skolebestyrelse.

Hvis Byrådet ikke beslutter sig for nyvalg til skolebestyrelserne på Krogård og Hedely, skal forældrerepræsentanterne fra Tjørnelyskolens bestyrelse inddrages i vores skolebestyrelses- arbejde. Hvordan ?

Hvornår skal udvalgte repræsentanter inviteres til møde som gæster (ikke formelle medlemmer af Hedelyskolens skolebestyrelse)

Drøftelsen forsætter på skolebestyrelsens seminar.

Først på januarmødet drøftes det udarbejdede forslag fra skolebestyrelsens seminar.
 
Punkt 6
 

Evaluering af årsberetningaftenen.

Oplægningsholderen  Mette Frobenius var meget inspirerende. Desværre kom der meget få til dette arrangement.


Punkt 7

Hvorledes skal årsberetningen fremlægges fremadrettet ?

Fremadrettet sker fremlæggelse af årsberetningen på et ordinært skolebestyrelsesmøde.


Punkt 8

Endeligt indhold på skolebestyrelsesseminariet besluttes: principper opmærksomhed på eventuelt nyt princip om sammenlægning af klasser og hensyn til overflyttede klasser.

Praktiske forhold til seminaret.
 

Fredag eftermiddag er der rundvisning på Herlufsholm

Formiddagens program om lørdagen:

 • Forslag til princip om klassedannelse udarbejdes.
 • Tidligere principper justeres
 • Udviklingsplanen drøftes

Camilla, Allan og Winnie kører.


Punkt 9

Skolebestyrelsens sammensætning fremover.
Inge-Lise orienterer.


Indskolingsleder Margit Askevig inviteres tre gange årligt og  afdelingsleder Ann-Dorit Völcker en gange årligt til skolebestyrelsemøderne.
 
Punkt 10
 
 
 
Meddelelser.
Orientering fra Skolerådet ved Christian
 

Skolerådets sammensætning

 • Børne- og Ungeudvalget
 • 1 forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse
 • 2 repræsentanter valgt af eleverne (Fælleselevrådet)
 • 2 repræsentanter valgt af medarbejderne (medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen)
 • 1 repræsentant udpeget af Skole og Samfunds lokalafdeling i Greve
 • 1 repræsentant valgt af skolelederne
 • Formanden for Greve Lærerforening
 • Skolechefen og direktøren for skoleområdet.

Udviklingskonsulent John Kim Nielsen holdt et oplæg omkring digital dannelse . Efterfølgende gik diskutionen  på om der var økonomi til at fortsætte denne udvikling

Budgetforliget blev gennemgået.

Skolepolitikken blev forlænget med to år

Lokale 20 er igen under renovering, da renovering i første omgang  ikke resulterede i at lugtgenerne blev fjernet.

 
Punkt 11
 
 
Punkter til næste møde.
 

Margit Askevig og Ann-Dorit inviteres til næste møde.

 
Punkt 1
 
 
Eventuelt.
Kan julemødet rykkes til 6/12, 7/12, 8/12 eller 14/12 ?

Julemødet rykket til den 6/12-2016.
 
 
 
 
 

Næstformand Thomas Klingespor

 

Sekretær Allan Tschernja