Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 6. juni 2016

 
Fraværende: Pia og Diako.
 
 
 
Punkt 1
 
Spørgetid.
 
Ingen spørgere.
 
 
Punkt 2
 
Godkendelse af referat.
 
Referatet af 2. maj 2016 blev godkendt.
 
 
Punkt 3
 
Meddelelser fra eleverne.
 

Intet elevrådsmøde siden sidst.
 
 
Punkt 4

USU – understøttende undervisning:
Skal USU konverteres til to-voksenordning ?

Inge-Lise orienterer.
Bilag medsendes.

Byrådet har uddelegeret kompetencen til omlægning af understøttende undervisning til tolærerundervisning til den enkelte skoleleder. Den enkelte skole afholder selv den øgede udgift for åbning af SFO-tiden. For 4. – 9. er omlægningen omkostningsneutral.

Den enkelte klasse skal ansøge hvorefter skolelederen skal godkende ansøgningen og sende den til forvaltningen.
Skolebestyrelsen skal have forelagt ansøgningen.

Inge-Lise orienterer ud til forældregruppen efter ferien.
 
 
Punkt 5

Indlæg til årsberetningen.
Alle indlæg gennemgås. Husk at fremsende jeres indlæg inden torsdag den 2/6 til Anette. Anette sender herefter alle indlæg ud til SB.
 

Bilagene blev gennemgået og sendt videre til endelig redigering.

 

 
 
Punkt 6
 

Finpudsning af planlægningen af årsberetningsmødet den 13/9-16.

 

Invitation er givet til forældregruppen. Yderligere invitation og tilmelding bliver sendt ud tættere på mødet. Ledelsen sørger for forplejning.

 

Punkt 7

Høring angående ændring af skoledistrikt.
Høringssvar udarbejdes.

Fra Børne- og ungeudvalget er der sendt forslag til høring om ændring af skoledistrikt. Damager overtager bl.a. Birkehegnet, Fyrrehegnet, Granhegnet og dele af Bøgehegnet.

Skolebestyrelsens høringssvar vil være positivt overfor forslaget.

 
Punkt 8
 
 
Meddelelser.
 

Fagfordelingen er godt i gang.

Skemalægningen er i gang.

Skolens økonomi er udfordret ift. ressourcetildelingen. Det betyder at lærernes undervisningstid ikke bliver reduceret yderligere næste år.

Margit Askevig er blevet ansat som indskolingsleder

Ann-Dorit Völcker er blevet ansat som ny afdelingsleder i vækstklasserne.

Skole- og forældres landsmøde 2016 afholdes 18. – 19. november på Hotel Nyborg

Det store PCB-projekt går i gang 1. juli og firmaet Enemærke & Pedersen står for projektet. Kickoffmøde d. 7/6.

 
Punkt 9
 
 
Punkter til næste møde.
 
  • Opdatering af klasserådsmappen.
 
Punkt 10
 
 
Eventuelt.

Der blev orienteret omkring Tjørnelyskolens lukning. Børne- og ungeudvalget tager stilling til overflytning af elever på et ekstraordinært møde d. 8/6.
Skolesbestyrelsesweekend 4. – 5. november 2016.
 
 
 
 
 

Formand Camilla Henckel

 

Sekretær Allan Tschernja