Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016

 
Fraværende: Pia og Diako.
 
 
 
Punkt 1
 
Spørgetid.
 
Ingen spørgsmål.
 
 
Punkt 2
 
Godkendelse af referat.
 
Referatet af 4.april 2016 blev godkendt.
 
 
Punkt 3
 
Meddelelser fra eleverne.
 

Elevrådet har drøftet de muligheder, der er for overflytningen af Tjørnelyskolens elever. Som løsning valgte elevrådet at et helt spor blev flyttet over.
 
 
Punkt 4

Orientering fra diverse sammenlægningsudvalg.

 

På sidste møde blev de modeller til overflytning af elever fra Tjørnelyskolen drøftet.
 
 
Punkt 4a

Udtalelse fra Hedelyskolens skolebestyrelse om foretrukne model om fordeling af elever i forbindelse med lukning af Tjørnelyskolen.
 

Inge-Lises udtalelse blev uddelt på mødet og blev efterfølgende godkendt.

 
 
Punkt 5
 
Status på fagfordeling og personalesituationen 2/5-16. Oplæg ved Allan.
 

Der har været afholdt samtaler med alle lærere/pædagoger om kommende skoleår. Indholdet i samtalerne har været fortsættertimer, hvilket område man primært ville tilhøre og kommende skemaønsker. Det store oversigtskema er sat op på lærerværelset, hvor lærerne så kan markere hvilke fag og klasser de ønsker. Allan orienterede om personalesituationen næste skoleår.

 

 
 
Punkt 6
 

Godkendelse af den reviderede trafikpolitik. Tilbagemelding fra skolens færdselskontaktlærer.

Punktet er udsat fra sidste møde.

 

Trafikpolitikken blev godkendt.

 

Punkt 7

Årsberetningsmødet 13/9-16: Skal Mette Frobenius engageres?

Hvordan går det med indlæggene til beretningen.

Bestyrelsen skal skrive om følgende:

  • Redegørelse om principper for Hedelyskolen – Pia og Camilla
  • Hedelyskolens trafiksituation – Camilla
  • Elevrådet – Christian
  • Sammenlægning – Kenn og Thomas
  • Lærernes samarbejdstid – Inge-Lise
  • Høringssvar – Inge-Lise og Allan
  • PCB – Allan

Indlæggende bør ligge klar inden sommerferien.

Hvordan laver vi PR for årsberetningsmødet?
 

Mette Frobenius kontaktes med henblik på at give et oplæg til skolebestyrelsens årsberetning.

 

PR for årsberetningen vil foregå via flere mail til forældrene.
 
Punkt 8
 
 
Meddelelser.
 

Børne- og ungeudvalget har gjort det frivilligt, hvorvidt der i skolebestyrelsen skal være deltagelse af repræsentanter fra erhvervs- og foreningslivet.

På baggrund i ovenstående skriver Inge-Lise et brev til de to repræsentanter vi har siddende i skolebestyrelsen hvori Inge-Lise takker for det gode samarbejder vi har haft, men at skolebestyrelsen vælger at stoppe samarbejdet.

Pilotprojektet i forbindelse med PCB- renoveringen er til indflytning den 14. juni 2016.

 
Punkt 9
 
 
Punkter til næste møde.
Sommerferieafslutning.
 
  • Indlæg til årsberetningen.
  • USU-tid - skal det konverteres til tolærerordning.
 
Punkt 10
 
 
Eventuelt.
 
Princippet for klasseråd skal måske justeres.
 
 
 
 
 
 

Formand Camilla Henckel

 

Sekretær Allan Tschernja