Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 4. april 2016

 
Fraværende: Winnie, Pierre og Diako.
 
 

Punkt 1

Gåtur med besigtigelse af Nordområdet efter nedrivning af cykelskure og garage.
 

Gåturen blev vel overstået.

Punkt 2

Orientering om PCB-renoveringen ved Annette Sia.
 

Projektmappen vedr. PCB renoveringen af Hedelyskolen blev gennemgået af Annette -Sia.
 
 
Punkt 3
 
Spørgetid.
 
Ingen spørgsmål.
 
 
Punkt 4
 
Godkendelse af referat.
 
Referatet af 7. marts 2016 blev godkendt.
 
 
Punkt 5
 
Meddelelser fra eleverne.
 
  • Udluftningen i mange klasser er meget dårlig. Det gælder såvel i østfløjen som i midterbygningen. Allan kontakter David for at få belyst i hvilket omfang udsugningen er velfungerende. David vil efterfølgen tage kontakt til næstformand i elevrådet Nanna.
  • Lyden i ”Allekald” er ifølge eleverne ikke høj nok. David kontaktes med henblik på en udbedring. Det kunne være at der ikke er skruet op på højttalerknappen.
 
 
Punkt 6

Orientering fra sammenlægningsudvalget.

Bilag medsendes.
 

Orientering givet.
 
 
Punkt 7

Valg af 2 repræsentanter til ansættelsesudvalget til indskolingsleder-stillingen.
 

Thomas og Camilla blev valgt.

 
 
Punkt 7a
 
Valg af 2 repræsentanter til ansættelsesudvalget til afdelingsleder-stillingen i Vækst.
 

Kenn og Majken blev valgt.

 

 
 
Punkt 8
 

Orientering fra skolerådet.

 

På dette møde blev det diskuteret om, og i så fald, i hvilket omfang forenings – og erhvervslivet skulle indgå i skolebestyrelsens arbejde.
Skolernes kvalitetsrapport blev ligeledes drøftet.

 

Punkt 9

Årsberetningen:
Hvordan går det med indlæg til årsberetningen.
 

Det går fremad med indlæggene.

Punkt 10

Godkendelse af den reviderede trafikpolitik.
Fremsendt 11/3-16.
 

Punktet udsat til næste møde.

Punkt 10a

Timefordelingsplanen

Timefordelingsplanen blev godkendt med enkelte justeringer. Den nye plan vedlægges referatet
 
 
Punkt 11
 
 
Meddelelser.
 

Orientering om personalesag.

 
Punkt 12
 
 
Punkter til næste møde.
 
  • Godkendelse af den reviderede trafikpolitik.
  • Tilbagemelding fra diverse udvalg angående Tjørnelyskolens lukning.

Punkt 13

Trivselsgruppen og deres arbejde, herunder evaluering af trivselsdagen.
 

Allan orienterede om gruppens tidligere tiltag, samt nuværende. På sidste møde blev der blandt andet drøftet og endelig godkendt flg.: Handleplan ved mistanke om vold og seksuelle overgreb på børn.
 
 
Punkt 14
 
 
Eventuelt.
 
Skal Mette Frobenius være oplægsholder på skolebestyrelsens årsmøde?
 
 
 
 
 
 

Formand Camilla Henckel

 

Sekretær Allan Tschernja