Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 7. december 2015
 
Fraværende: Majken og de 2 elever.
 
 
 
Punkt 1
 
Spørgetid.
 
Ingen spørgere.
 
 
Punkt 2
 
Godkendelse af referat.
 
Referatet af 2. november 2015 blev godkendt.
 
 
Punkt 3
 
Meddelelser fra eleverne.
 
 
Ingen repræsentation fra elevrådet.
 
 
Punkt 4
 
Status på visionsarbejdet ved Inge-Lise og Winnie.
 
 
15 forslag til visionen er kogt ned til 1 vision igennem 4 møder i visionsgruppen. Visionen er: Vi skaber en mangfoldig verden af læring, trivsel og fællesskab. I visionsgruppen er der også set på hvilke indsatsområder der skal arbejdes videre med frem mod næste år. Et af indsatsområderne er en afdelingsopdelt skole hvor den enkelte lærer underviser hovedsagligt i en afdeling. Der skal også arbejdes med teamsamarbejde, læringsmiljøer og kollegial sparring.
 
 
Punkt 5
 
Drøftelse af forældretilfredshedsundersøgelse.
Bilag vedhæftet. Bilaget indeholder både skole og sfo-del.
 
 
Overordnet ligger Hedelyskolens skoledel på gennemsnittet i Greve. Hedelyskolens SFO-del ligger under gennemsnittet. Undersøgelsen blev drøftet og mulige forklaringer blev givet af SFO- og skoleleder.
 
 
Punkt 6
 
Kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsens udtalelse udarbejdes. Forslag står sidst i rapporten.
OBS! Kommer kun på som punkt hvis rapporten er færdiggjort inden mødet.
 
 
Punktet udsat. Tallene fra Rambøll management ligger ikke klar endnu.
 
 
Punkt 7
 
Orientering fra SFO ved Margit.
 
 
SFO-personalet er i gang med DGI-certificering. Under forløbet har SFO’en udarbejdet deres egen vision: Synlige og nærværende voksne skaber tryghed (i SFO Hedely) så der udvikles glæde ved socialt samvær og udfordrende leg. Næste skridt er at formulere formålet.
Margit fortalte kort om de forløb der foregår i SFO’en lige nu og status på medarbejdersituationen.
 
 
Punkt 8
 
Repræsentation fra Greve Erhvervsliv og foreningsliv. Kort drøftelse om hvordan Eddie og Bjørn tænker deres rolle fremadrettet ?.

Se under punkt 9. Der mangler en konkret beskrivelse fra kommunalt plan om hvad der helt konkret forventes fra samarbejdet mellem skole, erhvervsliv og foreningsliv. Punktet er tidligere drøftet i foreningen Greve erhvervsliv og på tidligere skolebestyrelsesmøde.

Et forslag er at der udarbejdes konkrete ønsker fra Greve erhvervsliv til praktikanter der kommer ud i Greves privatliv. Der kunne også arbejdes fremad mod at der fra Greve erhvervsliv bliver lavet en erhvervsmesse hvor eleverne bliver introduceret til de enkelte brancher.

Det er svært at mobilisere de frivillige fra foreningslivet til den understøttende undervisning i løbet af skoledagen. En helhedsløsning hvor foreningslivet bliver tænkt ind som en integreret del af elevernes hverdag.
 
 
Punkt 9
 
 
Meddelelser:
  • Orientering fra Skole og forældres landsmøde.
  • Orientering fra Skolerådet.
 
 
Orientering fra landsmødet. På landsmødet var der bl.a. oplæg omkring uddannelsesparathed, understøttende undervisning og lektiecafeer.

På landsmødet blev der også holdt oplæg om forældrerådgivningen.dk. Her kan alle der har spørgsmål om et barns skolegang henvende sig.

Referat fra skolerådsmødet er lagt ud.

På skolerådsmødet blev repræsentationen fra Greves erhvervsliv og foreningsliv drøftet. Fra skolebestyrelserne blev der efterspurgt et formuleret formål hvor der bliver lagt en rød tråd ift. samarbejdet med erhvervsliv og foreningsliv. Efterspørgslen bliver behandlet på næste møde d. 15. marts.
 
 
Punkt 10
 
 
Punkter til næste møde.
 
 
Trafiksituationen og kvalitetsrapporten.
 
Punkt 11
 
 
Eventuelt.
 
PCB-renoveringen starter i januar og forventes afsluttet medio 2018.

Orientering om personsag.
 
Formand
Camilla Henckel
 
 
Referent
Christian Bladt Nielsen