Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 4. januar 2016

 
Fraværende: Camilla, Pierre, Majken og elevrepræsentanterne.
 
 
 
Punkt 1
 
Spørgetid.
 
Ingen spørgsmål.
 
 
Punkt 2
 
Godkendelse af referat.
 
Referatet af 5. december 2015 blev godkendt uden yderligere kommentarer.
 
 
Punkt 3
 
Meddelelser fra eleverne.
 
 
Ingen elever tilstede. Inge-Lise kontakter lærer Tanja Andersen mhp. elevpræsentationen fremadrettet i Skolebestyrelsen (SB).
SB udtrykker vigtigheden af, at eleverne deltager  og benytter deres taleret på SB møderne.
 
 
Punkt 4
 
Orientering ved Annette Sia Christiansen om PCB-situationen.
 
 
Et byggeudvalg er nedsat og har sammen med Annette Sia Christiansen og Jesper Møgelhøj fra rådgivningsfirmaet AI udarbe jdet planer for skolen.
Projektet påbegyndes i disse dage med pilotprojektet, hvor erfaringer til det kommende arbejde indhentes. Der er opsat 1 pavillon indeholdende to lokaler. Yderligere 1 pavillon opsættes omkring april 2016. Hele forløbet opdeles i 5 etaper. Er nu i gang med udbudsrunde.
Tankerne omkring den nye administrationsfløj, SFO og Pædagogisk læringscenter præsenteredes på mødet.
 
Skolen har i processen udtrykt bekymring for, om antallet af lærerarbejdspladser er tilstrækkeligt. Det er der fundet l øsninger på bla. gennem mobile lærerskabe. SB havde et spørgsmål omk. SFO leder kontor, der vil blive lidt isoleret. Det ses der på.
Annette: Når alle tegninger er færdigeudarbejdet fremsendes disse i mappeform til SB. Herefter ønskes en udtalelse fra både skole og SB, således at alle tilkendegiver, at de er indforstået med, at alting er gået retmæssigt til og har nikket ti l de indgåede aftaler.
 
Annette: lukning af Tjørnelyskolen: 7 klasser overflyttes sommeren 2017 i midlertidige pavilloner. Forinden nedsættes et udvalg, der skal arbejde på bla. placeringen af disse.
 
Ydermere nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se til at overflytningen kommer til at foregå så lempeligt så muligt for både børn og medarbejdere.
 
SB takker for en fin orientering og føler sig i det hele taget velinformeret gennem hele processen.
 
 
Punkt 5
 
Trafiksituationen: Hvad er næste skridt?
 
 
Punktet udsat.
 
 
Punkt 6
 
Drøftelse af afdelingsopdelt skole.
Bilag medsendes.
 
 
Oplæg ved Inge-Lise. Idéen har været længe i støbeskeen og har fået ekstra vind i sejlene ifm. vores visionsweekend i september måned, hvor netop dette blev bragt på bane som et ønske fra flere lærere.
 
En række fordele, men også udfordringer. Mange hensyn bla. linjefagsdækningen.
 
Endnu ikke præsenteret endeligt for lærerne. Små skridt, da lærerne skal med ift. ejerskab.
 
SB spørger ind til fremtidig ledelsesstruktur. Ikke tænkt færdigt, men tankerne fra kommunalt hold omkring indskolingsledere bringes også i spil.
 
Endelig beslutning træffes senest til vinterferien. Overvejende positiv stemning blandt lærerne.
 
 
Punkt 7
 
 
Kvalitetsrapporten: Rapporten drøftes og udtalelse besluttes.
 
 
Udarbejdet af Inge-Lise og Thomas Jakobsen. Det eneste, der mangler i det fremsendte materiale er et afsnit om socioøkonomiske referencer, der er kommet henover juleferien. Denne runddeltes på mødet. Generel tilfredshed fra SB med arbejdet.
 
 
Punkt 8
 
 
Meddelelser.
 
  • Personsag.
  • Spændte på situationen omk. SFO/indskolingsleder. Sagen er på Børne- og Ungeudvalget på onsdag, hvor det besluttes om man går videre med sagen.
 
Punkt 9
 
 
Punkter til næste møde.
 
  • Plantegninger af PCB renovationsprojektet gennemses mhp. endelig udtalelse fra SB.
  • Trafiksituationen
  • Status på den afdelingsopdelte skole.
 
 
Punkt 10
 
 
Eventuelt.
 
Thomas Klingspor-Bentzen spurgte ind til skolens holdning til, om det forventedes, at eleverne i udskolingen medbringer deres egen PC (”Bring your own devices”). Det forventes ikke. Skolen stiller det fornødne udstyr til rådighed og ser i udgangspunktet til, at så meget som muligt kan afvikles fra de udleverede tablets.
 
Venlig hilsen
 
Pbv.
Inge-Lise Hvid