Beskrivelse af Vækstklasserne

Specialklasserækken Vækstklasserne på Hedelyskolen er Greve kommunes specialtilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra 0-10.klassetrin.

Eleverne bliver løbende visiteret til vækstklassetilbuddet via det centrale visitationsudvalg, CVi.

Vækstklasserne består pt. (aug. 2018) af 50 elever. Eleverne er inddelt i 5 grupper ud fra en række kriterier såsom alder, faglighed, sociale- og relationelle kompetencer.

For de yngste elever i Vækstklasserne er der dannet 2 grupper på henholdsvis 7 og 8 elever, som aldersmæssigt svarer til 2.-3.klasse. Disse grupper kaldes V2a og V2b og har en parallelklassefunktion.

I den næste gruppe V3 er der 12 elever, som er aldersmæssigt svarende til 4.-7.klasse.

Der er 14 elever i udskolingsgruppen V4, som aldersmæssigt er svarende fra 7.-9.klassetrin og i den sidste udskolingsgruppe V5 er der 9 elever, som aldersmæssigt er svarende fra 9.-10.klassetrin.

Personalegruppen er yderst kompetente og erfarne inden for specialpædagogisk læring og fordelt på 12 lærere og 2 pædagoger, hvor størstedelen af personalets undervisningstid foregår i Vækstklasserne. Der er desuden indgået samarbejdsaftaler med Regnbuen SFO og Basen på Klub Brogården, hvor 2 pædagoger er tilknyttet i et mindre antal ugentlige timer.

Til specialklassetilbuddet er tilknyttet en afdelingsleder, samt et fagteam fra PPR bestående af skolepsykolog, specialpædagogisk konsulent, fysioterapeut og tale-/hørekonsulent. Personalet indgår i samarbejdsmøder, kaldet elevanalysemøder, med PPR-teamet for at kunne opnå bedst mulig viden omkring det enkelte barns udfordringer.

Desuden er der en kurator/UU-vejleder tilknyttet, som tæt følger elevernes udvikling og gennem samtaler og samarbejde med personalet hjælper hver enkelt elev på vej mod det rigtige uddannelsesvalg og voksenliv. Kuratoren følger eleven videre ud i uddannelsesforløbet efter skolen.

I Vækstklasserne ser vi det som vores vigtigste mål, at eleverne i et lille og trygt skolemiljø, lærer at udvikle sociale kompetencer og relationer, samt at de fagligt bliver så dygtige som de overhovedet kan. Således at de efter endt skolegang har det bedste udgangspunkt for at starte et positivt personligt ungdomsliv, hvor uddannelse påbegyndes så den svarer til den enkelte elevs evner og styrkesider.

En stor del af målene nås ved det tætte relationelle arbejde, som personalet gør. Det kræver et stort kendskab det enkelte barn, dets potentialer, et udvidet forældresamarbejde, samt en tæt faglig og specialpædagogisk viden.

Al undervisning Vækstklasserne tager sit afsæt i Fælles Mål for Folkeskolen og er organiseret under hensyntagen til den enkelte elevs behov og faglige standpunkt.

Fagrækken udgøres af dels fag-faglige, dels kreative og praktiske fag som madkundskab, billedkundskab, idræt, svømning(V3), sløjd og køkkenkemi.

Fælles for Vækstklassernes elever er, at de har et stort behov for en meget forudsigelig, struktureret og planlagt undervisning/skoledag for at kunne trives, lære og udvikle sig.

Flere elever skal have hjælp til at indgå i sociale fællesskaber og til at styrke de relationelle kompetencer. Derudover har nogen et stort behov for støtte, for at kunne motiveres til at arbejde med det faglige, og ikke mindst til at få opbygget selvtilliden og troen på egne evner.