Vækstklasserne på Hedelyskolen er Greve kommunes tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder fra 0. -10. kl.

Alle elever i Vækstklasserne er blevet indstillet via det centrale visitationsudvalg, CVi, af afgivende skoler i Greve Kommune samt enkelte fra omkringliggende kommuner. Der er løbende visitation til Vækstklasserne henover året.
 
Vækstklasserne består i skrivende stund (aug. 2015) af 43 elever inddelt i 5 grupper ud fra en række kriterier såsom alder og faglige- som sociale kompetencer. Til hver gruppe er tilknyttet 2 primærlærere og pædagoger. Ud over dette har vi i Vækstklasserne indgået samarbejdsaftaler med Klub Brogården og Regnbuen SFO og har ad denne vej ligeledes tilknyttet et antal pædagoger i mindre omfang.
 
I tillæg samarbejdes der på en del fronter med almendelen på Hedelyskolen både af formel og uformel karakter.

Til tilbuddet er knyttet en fast skolepsykolog, der kender alle elever og rådgiver lærerne om elevernes kognitive udvikling.
 
Ligeledes er en kurator/erhvervsvejleder tilknyttet, der følger elevernes udvikling, og gennem samtaler hjælper hver enkelt elev på vej mod uddannelsesvalg og voksenliv. Kuratoren følger eleven videre ud i uddannelsesforløbet efter skolen.
 
I Vækstklasserne ser vi det som vores vigtigste mål, at vores elever efter endt skolegang har fået skabt et udgangspunkt for et positivt personligt ungdomsliv, og for at påbegynde en uddannelse, der svarer til hver enkelt elevs styrkesider og evner. 
 
Al undervisning i Vækstklasserne tager sit afsæt i Fælles Mål for Folkeskolen og er organiseret under hensyntagen til den enkelte elevs behov og faglige standpunkt. Fagrækken udgøres af dels fag-faglige, dels kreativt/praktiske fag.
 
I skoleåret 2015/2016 er de 5 grupper placeret to steder på Hedelyskolen fordelt således, at de mindste elever (0.-6. klasse svarende til grp. 1, 2 og 3) er placeret ifm. skolens almene SFO i egne lokaler og de store (7.-10. klasse (grp. 4 og 5)) er placeret i en separat bygning med tilhørende udeområder).