Modtageklassen
 
Modtageklassen er en klasse for to-sprogede børn, som kommer til Danmark uden dansk sprog. Det drejer sig om familiesammenførte eller flygtninge.
Modtageklassen varetager to funktioner på Hedelyskolen, modtageklassen og sprogcenteret.
I modtageklassen undervises de elever, som endnu ikke har tilegnet sig et dansk sprog, som er så udviklet, at de kan deltage i og få udbytte af en undervisning på deres klassetrin. Vi søger at udsluse modtageklasseeleverne i de kreative fag så hurtigt som muligt. Dette gør vi så eleverne får mulighed for at tilegne sig sprog blandt jævnaldrende, mens de lærer deres kommende klasse at kende.
Her på Hedelyskolen har vi modtageklasse for mellemtrinnet.
Når eleverne udsluses i de almindelige skolefag og endeligt bliver fuldt udslusede fra modtageklassen tager sprogcenteret over. Sprogcenteret støtter eleverne ude i klasserne i timerne. Her arbejdes der blandt andet med elevernes forforståelse, begrebsforklaring, læsning mm. På denne måde søger vi at skabe de bedst mulige omstændigheder for at eleven kan deltage i og gennemføre folkeskolen i videst muligt omfang.
Lærerne i sprogcenteret og modtageklassen arbejder tæt sammen.