Høringssvaret findes også i en udskriftsvenlig udgave [PDF]

11. november 2015

 

Høringssvar fra Hedelyskolens skolebestyrelse angående evt. lukning af Tjørnelyskolen og deraf følgende overflytning af elever til Hedelyskolen og Krogårdskolen.

 

Indledningsvis vil bestyrelsen gerne understrege, at, såfremt det i Byrådet d. 21/12 2015 bliver besluttet at lukke Tjørnelyskolen, vil Hedelyskolens bestyrelse, medarbejdere og ledelse gøre alt for at overflyttede elever, forældre og medarbejdere fra Tjørnelyskolen vil føle sig velkomne på Hedelyskolen.

Bestyrelsen har følgende kommentarer og bekymringer på baggrund af høringsmaterialet og dialogmøderne:

Bestyrelsen vil gerne dele en forundring med Byrådet. Hvordan kan det være, at valget faldt på Hedelyskolen, da der skulle vælges "overflytningsskoler"? Når man kigger i høringsmaterialet under elevtal, træder det tydeligt frem, at Damagerskolen er en tosporet skole med relativt lave klassekvotienter og har ledige kvadratmetre. Det samme gør sig gældende for Arenaskolen.  Hvorfor er disse to skoler ikke i spil? Eller hvorfor er der ikke tænkt i skoledistriktsændringer, så presset på Hedelyskolen mindskes? Hedelyskolens bestyrelse, ledelse og medarbejdere vil naturligvis gerne være med til at løse de strukturelle udfordringer, der er i Greve Kommunes skolevæsen, men vi er alvorligt bange for, at vi ikke har den fornødne plads på skolen. Hedelyskolen har pt. 30 normalklasser og 30 normalklasseværelser. På flere årgange er klassekvotienterne så høje, at man muligvis kan forudse klassedelinger. Altså at vi går fra 3 til 4 klasser på årgangen. Og dette uden at der er flyttet en eneste elev fra Tjørnelyskolen til Hedelyskolen. Vi er blot mange i forvejen. Endvidere er vi bekymrede over, at mange af vores klasseværelser har for få kvadratmetre til at rumme 25 elever. Vi er klar over, at høringsmaterialet tilsiger, at der skal flyttes 7 klasser til Hedelyskolen svarende til ca. 140 børn. Til dette skal der opstilles 7 pavilloner. Dette under forudsætning af, at søgemønstret er uændret. Men hvad nu hvis søgemønstret ændrer sig?

Bestyrelsen er ligeledes bekymret for noget, som vi vil kalde "en langsom klasseoptimering". Med dette udtryk vil vi understrege vores bekymring for, at hvis beslutningen om en evt. lukning tages d. 21/12, vil forældrene på Tjørnelyskolen måske flytte deres børn over på Hedelyskolen, således at mange af vores klasser langsomt fyldes op til 25 elever. På denne vis ændres søgemønstret til Hedelyskolen, og vores behov for en varig løsning bliver større. Bestyrelsen ønsker, at muligheden for også at udbygge Hedelyskolen fortsat holdes i fokus. Vi er bekymret for, at de nævnte midlertidige pavilloner bliver permanente pavilloner.

I forhold til pavilloner vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at overflytningen vil ske samtidig med at Hedelyskolen er i gang med en stor og gennemgribende PCB-renovering. Denne renovering forventes tilendebragt i sommeren 2018. I forbindelse med renoveringen betyder dette, at klasser og personale etapevis skal rykkes ud af skolens bygninger og ud i pavilloner. Bestyrelsen frygter det kaos, der kan opstå i denne sammenhæng, og frygter ligeledes det samlede antal af pavilloner på skolens areal til såvel PCB-renoveringen samt selve overflytningen.

Såfremt pavillonløsningen vælges, ønsker bestyrelsen indflydelse på, hvor pavillonerne placeres. Vi ønsker i denne sammenhæng at få samlet vores specialklasserække, benævnt Vækstklasserne, geografisk ét sted på skolen. Bestyrelsen vil også her gøre opmærksom på, at da elevtallet blev opgjort d. 1/9 2015 var der 41 elever i Vækstklasserne og ikke 31, som det fremgår af høringsmaterialet.

Det er af stor betydning for bestyrelsen, at der i forbindelse med en evt. lukning af Tjørnelyskolen IKKE tænkes i lokalefællesskab mellem SFO og skole på Hedelyskolen. Bestyrelsen opfatter dette som en klar forringelse for såvel børn som medarbejdere. Børnene skal opholde sig i samme lokaler gennem en i forvejen lang skoledag. De oplever ikke noget skift mellem fritid og skole. Og personalet skal flytte materialer og indretning, når lokalerne ændrer funktion. Bestyrelsen ønsker på ingen måde lokalefællesskab.

Hedelyskolen har tidligere fremsendt en ansøgning om oprettelse af eliteidrætsklasser på Hedelyskolen. Vi har svært ved at få øje på, hvor eliteidrætsklasserne kan placeres fremadrettet og er bekymret for, at overflytningen vil betyde et endeligt farvel til eliteidrætsklasser på Hedelyskolen.

Bestyrelsen har gennem flere år gjort opmærksom på det trafikale kaos, der hersker omkring Hedelyskolen hver eneste morgen. Vi har gjort opmærksom på dette forhold i flere høringssvar og separate henvendelser til de relevante centre. Uden resultat.  Med flere børn og dermed også flere forældre er vi alvorligt bange for, at den trafikale situation omkring skolen omkring skolen yderligere forringes.

Bestyrelsen vil også gerne gøre opmærksom på, at de høje klassekvotienter på skolerne vil betyde, at forældrenes frie skolevalg begrænses. Måske i en sådan grad, at det frie skolevalg reelt ikke vil eksistere på skolerne i Greve Midt fremover.

Afslutningsvis håber vi naturligvis på, at der er tænkt på alle de praktiske forhold, der spiller ind, når der kommer flere elever og medarbejdere som f.eks. garderober, arbejdspladser m.m. Bestyrelsen har afslutningsvis et stort ønske om, at der afsættes midler til, at de to skolekulturer kan smelte sammen med arrangementer for både elever, forældre og medarbejdere.

 

Formand for Hedelyskolens skolebestyrelse

Camilla Henckel