Høringssvaret findes også i en udskriftsvenlig udgave [PDF]

1.september 2015

 

Høringssvar fra Hedelyskolens skolebestyrelse angående budget 2016 samt overslagsårene primært til BUU’s og Teknik og Miljøs område.

 

Hedelyskolens skolebestyrelsen forsamlet til møde den 7. september 2015 vil gerne udtale følgende om budget 2016 samt overslagsårene:

Generelle betragtninger:

Bestyrelsen har med interesse læst forhandlingsoplægget. Vi undrer os over, at det politisk fortsat er beslutningen, at der skal være 50 millioner i overskud på driften år efter år. Vi er bevidste om, at Greve Kommune er udfordret på anlægssiden, men vi vil så anbefale, at man laver en langsigtet plan for anlægsudgifterne i stedet for igen at planlægge med et meget stort overskud på driften. Hvorfor lige 50 millioner? Kunne 20 eller 30 millioner ikke ligeså godt være sandheden? Den offentlige økonomi bliver ofte sammenlignet med en privatøkonomi. I en anstrengt privatøkonomi ville man ikke spare på familiens absolutte nødvendigheder og samtidigt afsætte midler til en reservepulje.

Vi opfordrer til nytænkning på dette område i stedet for at fortsætte en praksis, som udfordrer driften af kommunens kerneydelser betragteligt.

Bestyrelsen vil også gerne sætte spørgsmålstegn ved den praksis, der har sneget sig ind i budgetlægningen i Greve Kommune, som hedder: ”Produktionsforbedringer”. Ikke helt det samme som besparelser, men næsten. Det er 10,5 millioner pr. år hen over fire år. Umiddelbart virker det som om, at man ikke har kunne få budgettet til at hænge sammen, og så kommer der ”produktionsforbedringer” på godt 10 millioner. Hvorfor så ikke i stedet sætte det besluttede overskud på 50 millioner på driften ned til 40 millioner?

BUU’s område:

Bestyrelsen blev før sommerferien orienteret om, at det var aftalt en fælles forståelse mellem Greve Kommune og Greve Lærerforening om lærernes arbejdstid, herunder forberedelsestiden. Der skal ikke herske tvivl om, at forberedelsestiden har været et stort tema blandt lærerne, og det derfor var glædeligt, at det blev sat fokus og tid på til forberedelsen. Men det er uforståeligt for bestyrelsen, at man kan indgå en aftale, der IKKE ER FINANSIERET! På Hedelyskolen mangler vi ca. 4000 timer, som nu skal findes i ”øvrige opgaver” inden efterårsferien. Det svarer til mere end to lærerstillinger. Det er bestyrelsens opfattelse, at man fodrer hunden med sin egen hale.

Der er endvidere vedtaget en budgetudvidelse på 2,3 millioner på lærerområdet. Lidt har også ret. Budgetudvidelsen vil være med til at dække noget af del lønefterslæb lærerne har på 1200-1300 kr. om måneden i forhold til andre kommuner.

Bestyrelsen er dybt bekymret over den besparelse, der er foreslået på to-sprogsundervisningen og indskolingsgrupperne. Gennem adskillige budgetter har netop to-sprogsområdet måtte holde for. Det er helt uforståeligt, at der igen er foreslået en besparelse på området, samtidigt med at antallet af to-sprogede elever er steget stødt gennem årene. Der er oven i købet et markant politisk fokus på, hvorfor vores to-sprogede elever ikke klarer sig ligeså godt som de danske. Det er ikke raketvidenskab. Man kan simpelthen ikke blive ved med at spare på et ekspanderende område, uden at det får konsekvenser for de to-sprogede elevers formåen og resultater.

Ordblindecenteret på Hedelyskolen fik sidste år en ekstra bevilling på 468.000. Det blev vi meget glade for. Det betød, at vi kunne give hver elev de 12 timers støtte om ugen, som både elever og forældre er stillet i udsigt i beskrivelsen af centeret.

Ordblindecenteret er et inkluderende tilbud. Det betyder, at eleverne er i normalklasser i det meste af tiden og i centeret en mindre del af tiden. Fordelingen er den, at eleverne er 80% af tiden i deres klasser og 20 % af tiden i centeret. Når de er i klasserne, er der som oftest støtte på i timerne. At eleverne er 80% af tiden i klasserne betyder, at de har et kammeratskab og et fællesskab med de øvrige elever, og at de kan være med i alle fag med støtte på. På samme niveau som de øvrige elever. Det er af stor betydning for deres trivsel og selvopfattelse.

I forhandlingsoplægget er det foreslået, at ekstratildelingen til Ordblindecenteret bliver halveret. Det betyder, at de ordblinde elever skal tages ud af klasserne i 50% af tiden og være i centeret 50% af tiden og vel at mærke undervises sammen med elever fra andre klassetrin. Det vil få konsekvenser ikke kun for deres trivsel, men også for deres faglige niveau.

Problemet med Ordblindecenteret er, at der ikke kommer ret mange elever fra kommunes øvrige skoler til Ordblindecenteret, efter vi fik indført inklusionsøkonomien. Det er jo ikke fordi, der pludselig ikke er ordblinde elever i Greve Kommune. Det er der. Det er fordi, inklusionsmidlerne anvendes til mange andre formål på de øvrige skoler.

Bestyrelsen vil derfor kraftigt opfordre til, at Ordblindecentret ”tages ud” af inklusionsøkonomien, og at tilbuddet gøres ”gratis” for de øvrige skoler – forstået således, at den samlede inklusionsøkonomi der fordeles på skolerne, gøres tilsvarende mindre. Så vil Greve Kommunes ordblinde igen få gavn af den ekspertise og erfaring der findes på Hedelyskolen til at undervise ordblinde elever.

Hvis dette ikke sker, vil Ordblindecenteret langsomt blive lukket grundet manglende tilslutning, og Greves Ordblinde elever vil skulle henvises til Ordblinde instituttet i Ballerup, som er et langt dyrere tilbud for Greve Kommune. De mest aktive forældre vil være klar over, hvad de har krav på til deres ordblinde børn. Og de vil sætte handling bag. Vi opfordrer Greve Kommune til at handle før dette sker.

Teknik og Miljøs område:

Hedelyskolens skolebestyrelse og MED-udvalg har gennem mange år gjort opmærksom på vores farlige trafiksituation ved skolen om morgenen. Den opstår især når skolebusserne og svømmebussen bakker uden at kunne overskue handlingen. Det er et mirakel, at der endnu intet er sket.

Da Tandklinikken skulle udbygges, var der også medtænkt en løsning på Hedelyskolens trafikale problemer, herunder en vendeplads samt flere ”kys og kør pladser”. Projektet blev desværre delt op, så Tandklinikken fik løst sin parkeringssituation og Hedelyskolen vendeplads blev henvist til budget 2015. Det kom der intet ud af, og Hedelyskolens vendeplads blev taget af budgettet og henvist til budget 2016. Her kunne vi så i ca. 24 timer med glæde konstatere, at vendepladsen var sat på med 1,2 millioner. Men glæden holdt kun til vi kunne læse forhandlingsoplægget. Her var vendepladsen væk! Vi oplever ikke, at vores trafikproblemer bliver taget alvorligt, og vi frygter, at der skal ske noget alvorligt, inden der bliver sat penge af til en forsvarlig trafikafvikling.

Camilla Henckel   Formand