Udskriftsvenlig udgave

Velkommen til Hedelyskolens udviklingsplan!

På Hedelyskolen anvender vi ordet udviklingsplan, fordi det beskriver, hvor meget vi arbejder med og værdsætter skoleudvikling i vores hverdag.  Folkeskolen er i konstant udvikling og vores valg af indsatsområder er et udtryk for, hvilke indsatser vi brænder for, vil dygtiggøre os indenfor og kendes på i skoleårene 2016-19. 
De indsatsområder vi arbejder med, udspringer også af de beslutninger, der tages af Greve Byråd og Folketinget. Disse beslutninger omsætter vi til Hedelyskolens hverdag, så de giver mening for vores elever, forældre og personale.

Vi har erfaring med, at når vi sætter os nye mål inden for et af skolens indsatsområder, er det afgørende vigtigt, at vi ved hvor vi skal hen, hvor vi er lige nu og afslutningsvis, hvordan vi så når vores mål. Beskrivelsen af alle fire indsatsområder er derfor opbygget efter dette princip.

Vi har prioriteret, at præsentere indsatsområderne kort og læsevenligt. Hvis I har lyst til at vide mere, er I velkomne til at kontakte jeres barns klasselærer eller skolens ledelse. 

Rigtig god læselyst!

Indsatsområde 1: Synlig læring

På alle Greve kommunes skoler arbejdes der med synlig læring. Det arbejdes der også med på Hedelyskolen. Nedenstående præsentation af vores indsatsområde er bygget eksemplarisk op efter James Nottinghams 3-trins feedbackmodel. (se model)

Vi begynder med at målsætte, hvor vi skal være henne med synlig læring om 3 år, der-efter beskriver vi, hvor vi er lige nu og afslutter med, hvad vi vil gøre som skole for at nå vores målsætning. Alle Hedelyskolens lærere og pædagoger har været involverede i alle tre trin af formuleringen af dette indsatsområde. 

Ifølge forskningen er der mange undervisningsmetoder der virker, men det vigtigste er, at finde den metode, der virker bedst.  De undervisningsmetoder der virker bedst, har alle det til fælles, at de indeholder feedback. Derfor lægger vi på Hedelyskolen særligt vægt på feedback, tydelig målfastsættelse og klasseledelse.

Feedup: Hvor skal vi hen?

Vores mål for arbejdet med synlig læring er:

 

 • At vores elever oplever en gevinst, og dermed et incitament til at blive dygtigere.
 • At vores elever bliver bevidste om deres egen læring og i den forbindelse bruger lærerens, pædagogens og klassekammeraternes feedback konstruktivt.
 • >At vi vil planlægge og strukturere vores undervisning ud fra tankerne om synlig læring.
 • At vi vil benytte os af forskellige feedback- modeller og fokusere på at læring er en proces, som aldrig ender. På den måde tilgodeses og udvikles alle elever.
 • For at kvalificere feedbacken fra lærer til elev er det afgørende, at der er opsat klare målsætninger for forløbene.
 • At tryghed i undervisningen er en forudsætning for læring.
 • At pædagoger og lærere har fokus på klasseledelse.

Som skole vil vi udvikle et fælles sprog for synlig læring. Synlig læring skal være et fælles fundament for undervisningen i alle fag.

Feedback. Hvor er vi nu?

I 2016 er lærerbevidstheden omkring synlig læring under udvikling. Bl.a. fordi vi i de sidste 6 år har arbejdet med indsatsområderne ”Lær at lære” og ”Hvad har jeg lært i dag”. Begge indsatsområder har haft til formål, at øge elevernes refleksionsevne og opsætte synlige mål for undervisningen. 

Lærerne er derfor gode til at opsætte synlige mål for under-visningen og videndeler med hinanden. Derudover arbejdes på forskellige måder med evaluering i undervisningen bl.a. dagbøger, ugeplaner, synlige faglige og sociale mål, begrebskort, portefølje m.m.

 

Vi har endvidere indledt en proces, hvor personalet afprøver en række forskellige modeller, som tager udgangspunkt i synlig læring.
 

Feedforward: Hvad gør vi for at komme derhen?

 • Synlig læring skal være et fast punkt på fagudvalgsmøder, årgangsteammøder og klasseteammøder.
 • En fælles lærer-idebank
 • Aktionslæringsforløb med udgangspunkt i  synlig læring.
 • Erfaringsudveksling med andre skoler.

Det betyder, at vi vil kigge efter følgende tegn hos vores elever:

 • At eleverne ved, hvordan de skal blive bedre
 • At eleverne tør prøve sig selv af.
 • At eleverne finder de bedste læringsveje for dem selv.

Det betyder, at vi vil kigge efter følgende tegn i organisationen:

 • At personalemøderne planlægges og struktureres på en sådan måde, at der kan videreudvikles et fælles sprog om synlig læring. 

Indsatsområde 2: 1:1. Den digitale skole 

Alle elever på skolen har haft deres egen iPad siden starten af skoleåret 2014/2015. Brugen af iPads blev indført af Greve kommune, ikke af teknologiske årsager, men af læringsmæssige. Formålet med brugen af iPads er at understøtte, udvikle og forbedre den læring, som finder sted for den enkelte elev.
 
Både elever og lærere på Hedelyskolen har taget det nye læringsmiddel til sig. Ipad’en bliver brugt i en lang række forskelligartede undervisningssituationer der udfordrer den enkelte elevs læringspotentiale og det giver den enkelte elev adgang til at udforske og afprøve nye metoder og tilgange til at løse både kendte og nye problemstillinger. 
I de kommende skoleår skal vi arbejde med læringsplatformen Meebook. En succesfuld implementering af Meebook er afhængig af en velfungerende brug af iPads. Vi skal også videreudvikle det pædagogiske læringscenter og heri ligger der en mulighed for at videreudvikle brugen af iPads for både elever og medarbejdere. 

Feedup: Hvor skal vi hen?

 • Elevernes digitale kompetencer skal styrkes gennem brug af it i den daglige undervisning.
 • Elevernes faglige udbytte af undervisningen skal understøttes gennem en tidssvarende og varieret undervisning, der tilgodeser det enkelte barns måder at lære på.
 • Undervisningen understøtter elevernes evne til at arbejde produktivt og engageret i virtuelle kollaborative team
 • Elevernes motivation for læring og deres deltagelse og inddragelse i undervisningen skal styrkes.
 • Eleverne vil kunne søge faglig støtte i det pædagogiske læringscenter. Støtten vil tage sit udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og behov, og brugen af tablets vil være en integreret del af den samlede støtte.
 • Medarbejderne vil kunne hente råd og vejledning til forberedelse, planlægning, gennemførelse og udvikling af deres undervisning i det pædagogiske læringscenter. Den kollegiale sparring vil tage sit udgangspunkt i den enkelte lærers daglige praksis, og vil på denne måde knytte sig direkte til undervisningen på skolen.
 • Den nye læringsplatform Meebook bliver en integreret del af undervisningen for lærere, pædagoger og elever.
   

Feedback: Hvor er vi nu?

 • It og digitale hjælpemidler bliver dagligt benyttet til at understøtte elevernes faglighed
 • It er en integreret del i tilrettelæggelsen af lærernes undervisning.
 • Der er tilgængelig vejledning og viden for elever og medarbejdere til stede på skolen og der gives plads til den enkelte lærers mulighed for at udvikle sine
 • it-faglige kompetencer.
 • Alle elever og medarbejdere på skolen har adgang til digitale læringsressourcer.
 • Elevernes egne digitale enheder, f.eks. smartphones og bærbare pc’er, tænkes også ind og inddrages dels i selve undervisningen dels i den digitale kommunikation.
 • De interaktive tavler spiller en væsentlig rolle i forberedelse og gennemførelse af undervisningen og læringsaktiviteter.
 • Medarbejderne videndeler deres it-mæssige undervisningserfaringer til den resterende del af lærergruppen.
   

Feedforward: Hvad gør vi for at komme derhen?

 • Den nye læringsplatform Meebook implementeres.
 • Det pædagogiske læringscenter bliver en central læringsressource for både elever og medarbejdere.

Det betyder, at vi vil se efter følgende tegn hos eleverne:

 • Eleverne oplever en mere varieret undervisning, hvor iPad’en er et brugbart værktøj.
 • Eleverne oplever gennemskuelighed og overskuelighed ift. undervisningens progression.
 • Eleverne oplever at de kan få råd og vejledning omkring de digitale ressourcer. 

Det betyder, at vi vil se efter følgende tegn på hele Hedelyskolen, både i undervisningsdelen og i fritidsdelen.

 • En øget fokus på differentiering af  undervisning og læringsaktiviteter, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og behov.
 • Det pædagogiske læringscenter vil være en velfungerende læringsressource sammensat af læringsvejlederne og de øvrige ressourcemedarbejdere.
 • Både lærere, pædagoger og elever og forældre kan bruge Meebook.

Indsatsområde 3: Trivsel 

Eleverne indgår i mange slags fællesskaber - store og små, og alle positive fællesskaber er nødvendige og en betingelse for at eleverne trives og dermed udvikler sig socialt og fagligt. På Hedelyskolen har eleverne derfor ikke ”lov” til at være med i et fællesskab, men ret til at være med i fællesskabet.
En afgørende forudsætning for, at der kan finde læring sted er, at eleverne trives. Trivsel på Hedelyskolen har derfor været indsatsområde de sidste mange år. En anden for-udsætning for at elever trives er, at der er voksne omkring dem, som de er trygge ved. Elever med særlige behov har brug for ekstra opmærksomhed i forhold til deres trivsel og udvikling.
 

Feedup: Hvor skal vi hen? 

 • At alle opnår for dem den bedste trivsel og forsat har fokus på andres trivsel.
 • At alle har øget fokus på deres egen og andres trivsel, så det mindsker fraværet fra skolens undervisning og det sociale fællesskab.
 • At alle skal lære sig selv at kende og blive bevidste om egne reaktioner, herunder hvordan man skaber og vedligeholder venskaber.
 • At alle trives i skolen og SFO og føler, de er en del af klassen og andre fællesskaber.

Feedback: Hvor er vi nu?

Fællesskabsfølelsen søges bl.a. styrket ved hjælp af venskabsklasser, elevmæglere og legepatruljer. Venskabsklasser er et samarbejde mellem kendte store og små klasser.

Elevmæglerne er frivillige og får et kursus i, hvordan de kan håndtere lettere konflikter i indskolingen. Legepatruljen er ligeledes frivillige 5. klasses elever, der gerne vil bruge deres frikvarterer på at være igangsættere og støtte børnenes leg i indskolingen. Lege-patruljen bærer grønne veste, så indskolingsbørnene hurtigt kan finde dem.
 
Derudover arrangeres der løbende forskellige sociale lege og aktiviteter i såvel skoleti-mer, understøttende undervisning og i SFO’en. Der evalueres med Evalueringsværktø-jet ”Klassetrivsel”, som både vurderer den enkelte elevs trivsel og klassernes trivsel. 
I forbindelse med lærernes gruppeudviklingssamtaler (GRUS) vurderes der, sammen med skolens ledelse, muligheder for handleplaner i forhold til det enkelt barn / klasse, hvis mistrivsel forefindes.
 
Udarbejdelsen af Undervisningsmiljøvurderingen (UMV) er forsat en del af elevrådets arbejde. UMV kortlægger både det psykiske og fysiske miljø på skolen set ud fra et elevperspektiv.
 
I forbindelse med skolereformen, er der kommet klare retningslinjer vedrørende trivsel.  Dem opfylder Hedelyskolen til fulde.

Feedforward: Hvad gør vi for at komme derhen?

 • Trivsel skal være et fast punkt på alle klasse-, team- og forældremøder.
 • Klassens trivselsarbejde skal indgå i årsplanerne for klassen.
 • SFO og lærersamarbejdet videreudvikles, så der udarbejdes fælles analyser af elevens Trivselsrapport i Klassetrivsel.
 • SFO opretter sit eget trivselsspørgeskema i Klassetrivsel.

Det betyder, at vi vil kigge efter følgende tegn hos vores elever:

 • At alle trives i skolen og SFO og føler, at de er en del af klassen og andre fællesskaber
 • At give plads til forskelligheder.

Det betyder, at vi vil kigge efter følgende tegn på Hedelyskolen:

 • At alle (elever, forældre, lærer, pædagogisk personale, medarbejdere og ledelse) er aktive medspillere i forhold til at fremme trivslen.
 • At alle klasseteam udarbejder 2 trivselsforløb årligt. Disse står i årsplanen og indgår i GRUS-samtalerne med skolens ledelse.
 • At der afholdes en trivselsdagen som ligger første mandag i marts.
 • At lærere og pædagoger udarbejder sociale og pædagogiske mål både for den enkelte elev og klasserne.
 • At klassens trivsel løbende indgår i klassens arbejde hele året rundt og er et punkt på dagsordenen på alle forældremøder.

Indsatsområde 4: Motion og bevægelse

Ifølge folkeskoleloven kan motion og bevægelse foregå i den understøttende undervis-ning eller som en integreret den af idræts undervisningen.

Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed, og her på Hedelyskolen, vil motion og bevægelse primært foregå i den understøttende undervisning som er 45 sammenhængende minutter dagligt.
 

Feedup: Hvor skal vi hen?

Vores mål for motion og bevægelse er:

 • At Hedelyskolen og SFO i samarbejde med forældrene giver eleverne sunde kost- og motionsvaner.
 • At skolens kantine forsat har sunde og varierede tilbud
 • At den enkelte elev oplever glæde ved at bruge kroppen, samt at fysisk aktivitet bliver en naturlig del af elevens liv og hverdag.
 • At øge elevernes koncentration og læring i alle fag, ved hjælp af bevægelse i timerne.

Som skole vil vi være med til at fremme sundhed for den enkelte elev, igennem små og store fællesskaber om bevægelse.
 

Feedback: Hvor er vi nu?

Vi har i seks år arbejdet med motion og bevægelse som indsatsområdet, hvilket har ført til følgende resultater:

 • Motionscafe for 6.-9.klasse
 • En årlig motionsdag
 • At Hedelyskolens kantine har et bredt og varieret udbud af mad og drikkevarer
 • At alle klasser har Cooper-test i idræt
 • At SFOen har daglige bevægelses tilbud ude som inde
 • At SFO’en afholder årlig motionsdag med kommunens øvrige SFOer
 • At alle lærer og pædagoger er DGI certificeret.
 • At alle idrætslærere er medlem af idrætsfagudvalget
 • At alle elever har mulighed for at tage idrætsmærker i idræt
 • At Hedelyskolens udearealer er blevet renoveret, så de inspirerer til bevægelse
 • I kantinen er opsat drikkevandsautomat

Feedforward: Hvad gør vi for at komme derhen?

 • Alle på Hedelyskolen og i SFO’en er fysisk aktive minimum 45 minutter hver dag
 • På Hedelyskolen og SFOens gangarealer opsættes aktivitets spil

Det betyder at vi vil se efter følgende tegn hos eleverne:

 • At flere elever opholde sig udenfor i frikvartererne og udviser interesse for motion og bevægelse
 • At elevernes koncentration, glæde og selvværd øges

Det betyder at vi vil se efter følgende tegn i Hedelyskolen og SFOen: 

 • At vidensdeling om motion og bevægelse er et fast punkt på årgangsteammøderne samt SFOens personalemøder