Skolebestyrelsens principper


 

PRINCIP FOR SFO HEDELY

 • Skal være et lege- og lærested, hvor barnet kan udvikle erkendelse og lyst til at lære, og hvor barnets evner til at indgå i livslang læring fremmes
 • Skal danne rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i barnets behov, interesser og erfaringer
 • Er en del af skolens virksomhed, hvor pædagoger og lærere indgår i et ligeværdigt samarbejde, hvor der sikres fælles fokus på barnets udvikling og trivsel
 • Skal i balance mellem voksenorganiserede og selvvalgte aktiviteter give mulighed for, at barnet udvikler handlekompetence
 • Skal hver dag sikre børnenes mulighed for fysisk aktivitet udendørs i samvær med voksne
   

Vedtaget af Skolebestyrelsen i juni 2016

Tilbage til top
 

PRINCIP OM GENSIDIG FORVENTNINGER

Skolebestyrelsen vil med dette princip sende klare signaler om, hvilke forventninger vi har til forældre, medarbejdere og elever på Hedelyskolen.

Forventninger til forældre:

 • At forældre indgår positivt i skole/hjemsamarbejdet, bakker skolen op og ikke omtaler medarbejdere dårligt over for børnene.
 • At forældre opdrager deres børn til at tage hensyn og udvise ansvarlig social adfærd samt at tiltale alle i en pæn og høflig tone.
 • At forældrenes sørger for, at deres børn møder til tiden og er klar til at modtage undervisning.
 • At forældre søger information på forældreintra.
 • At forældre respekterer skolen som en arbejdsplads. Det betyder, at ferier afholdes i skolens ferie.
 • At forældre ved eventuelle konflikter kontakter flg. i nævnte rækkefølge: Relevant medarbejder, skolens ledelse, skolebestyrelsen.

Forventninger til medarbejdere:

 • At medarbejderne er kompetente, engagerede og velforberedte.
 • At medarbejderne skaber glæde og begejstring.
 • At medarbejderne er loyale og samarbejdsvillige.
 • At medarbejderne er med til at skabe gode og trygge relationer og arbejdsvaner.
 • At medarbejderne løser konflikter på en konsekvent, ligeværdig og anerkendende måde.
 • At medarbejderne er gode rollemodeller.

Forventninger til elever:

 • At eleverne behandler andre, som de selv vil behandles.
 • At eleverne lytter til hinanden.
 • At eleverne taler pænt til og om andre.
 • At eleverne passer på andres og skolens ting.
 • At eleverne medvirker til at Hedelyskolen er et rart og behageligt sted at være.
 • At eleverne er velforberedte og deltager aktivt i timerne.

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIP OM ANVENDELSE AF ELEKTRONISKE MEDIER

Elektroniske medier er computer, IPAD, web-cam, video, e-book, mobiltelefon og lignende.

 • På Hedelyskolen er elektroniske medier som hovedregel beregnet til undervisningsformål. De kan derfor anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og anden relevant aktivitet for skolearbejdet.
 • Når skolens elektroniske medier bruges, skal disse håndteres pænt og i tråd med den funktion ”mediet” er tiltænkt. Eleverne har lov til at chatte og surfe på nettet når det er undervisningsrelateret.
 • Alle skal overholde god IT-etik. De danske og internationale love og regler om ophavsret med mere skal overholdes.
 • Når de elektroniske medier ikke indgår i undervisningen, skal de være slukket i timerne.
 • Ingen elever eller medarbejdere på Hedelyskolen må optages på mobil, IPAD eller filmes uden at de selv har givet tilladelse til dette.
 • Mobiltelefoner slukkes og lægges i tasken ved undervisningens begyndelse, og kan inddrages af læreren ved behov.
 • Overtrædelse af ovenstående vil medføre inddragelse af retten til at anvende disse medier for en af skolen fastlagt periode. Ved overtrædelse af uautoriseret brug af mobiltelefonen i undervisningstiden, kan denne inddrages og vil efterfølgende kunne afhentes af forældre eller værge på skolens kontor.
 • Ledelsen kan dispensere fra ovenstående.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIP OM HOLDDANNELSE

Holddannelse er et begreb i folkeskoleloven. Holddannelse kan være praktisk begrundet og pædagogisk begrundet.

Praktisk begrundet holddannelse

Såfremt et fag kræver et særligt lokale, der ikke kan rumme en hel klasse, kan klassen deles op i hold. Den praktisk begrundede holddannelse kan gælde for et helt skoleår.

Pædagogisk begrundet holddannelse

Det er den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, der danner baggrund for den pædagogisk begrundede holddannelse.

Den pædagogisk begrundede holddannelse kan ikke fastlægges for et helt skoleår ad gangen.

For 0.-6.klasse gælder det, at holddannelsen kun kan finde omfatte dele af det enkelte fags stofområder, og at det kun finder sted som kortere kurser. Eleverne i 0.til 3. klasse skal undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningen.

For 7.-10. klasse gælder det, at holddelingen ikke kan fastlægges på forhånd og for et helt skoleår ad gangen. Eleverne på 4.- 10.klasse skal i væsentligt omfang undervises med udgangspunkt i klassen.

Den pædagogiske holddannelse etableres for at understøtte den enkelte elevs faglige udbytte af undervisningen.

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIP OM INKLUSION PÅ HEDELYSKOLEN

 • Arbejdet med inklusion skal være til gavn både for elever og ansatte på skolen.
 • Vi arbejder med en anerkendende tilgang til eleverne, hvor de ressourcer den enkelte elev besidder både fagligt og socialt, tillægges størst mulig betydning.
 • Vi skaber mulighed for, at eleven får en plads i forpligtende og trygge fællesskaber både med kammerater og voksne.
 • Vi udvikler lege- og læringsmiljøer, der vægter mangfoldighed og forskellighed.
 • Vores pædagogiske praksis tager hensyn til, at elever udvikler sig på forskellige måder.
 • Vi fokuserer på udvikling af elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.
 • Vi ser forældre som en ressource i samarbejdet om klassens og den enkelte elevs trivsel og læring.
 • Vi ønsker at styrke den enkelte, så eleven er bedre rustet til fortsat uddannelse efter folkeskolen.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIP OM UDLÅN AF SKOLENS LOKALER TIL KLASSERÅD

 • Alle klasseråd på Hedelyskolen kan låne skolens lokaler til arrangementer til gavn og glæde for klassens børn og voksne.
 • Skolens lokaler kan ikke lånes til private arrangementer.
 • Skolens lokaler kan ikke lånes til møder om samarbejde i klasserne eller undervisningen med mindre der er én eller flere af klassens lærere til stede.
 • Lærerværelset kan ikke lånes.
 • Der skal ved lån af skolens lokaler altid udpeges en ansvarlig person, der sørger for at regler og rammer for leje af lokaler samt god ro og orden overholdes.
 • Lokalet skal bestilles med mindst én måneds varsel.
 • Lån af lokaler sker gennem Hedelyskolens Teknisk serviceleder

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIPPER FOR ANVENDELSE AF IPADS I SKOLEN OG SFO’EN

Skolebestyrelsen har vedtaget følgende retningslinier for anvendelse af iPads i undervisningstiden og i SFO‐tiden:

Som udgangspunkt skal IPaden anvendes som et læringsredskab og til andre pædagogiske aktiviteter. Det betyder, at IPaden skal opbevares i elevens taske, når den ikke indgår i et undervisningsforløb eller en pædagogisk aktivitet.

Til og med 4.klasse må eleverne ikke medbringe IPads i frikvartererne med mindre andet er aftalt med den lærer/pædagog, som har klassen.

Regler for SFO: IPads anvendes ikke i SFO’en med mindre den skal bruges til en pædagogisk aktivitet. Det er det pædagogiske personale, der afgør, hvornår der er tale om en pædagogisk aktivitet. For både undervisningsdel og SFO gælder det, at eleverne ikke må filme, tage billeder eller optage andre personer uden deres samtykke.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIPPER FOR ANVENDELSE AF VIKARER

 • Skolens yngste klasser tilgodeses først.
 • Ingen klasser sendes hjem fra 0.klasse til og med 5. klasse. Fra 6. klasse til og med 9. klasse er der mulighed for at kunne arbejde selv ved lærer-fravær.
 • Ved planlagt fravær informerer læreren forældrene og elever til de berørte klasser.
 • Som udgangspunkt videreføres undervisningen og ved planlagt fravær skal der udarbejdes vikarmateriale, så undervisningen kan videreføres.
 • Ved længerevarende fravær gøres hvad der er menneskeligt muligt for at skaffe kvalificeret vikar, der kan varetage undervisningen i det pågældende fag.

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIPPER VEDRØRENDE OMKLÆDNING OG BADNING I IDRÆT

For at beskytte lærerne for ubegrundet mistanke og for at udvise respekt for børnenes blufærdighed, er følgende principper gældende for omklædning og badning på Hedelyskolen.

 • Drenge og piger bader altid hver for sig.
 • Lærere / pædagoger bader aldrig sammen med børnene.
 • Lærere / pædagoger har aldrig opsyn med børn af modsat køn i forbindelse med badning og omklædning.
 • I 0. klasse gælder andre regler.
 • Skolebestyrelsen opfordrer til badning efter idrætstimer.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIP FOR DANNELSE AF 0. KLASSE

Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen.

Der er indgået samarbejdsaftale mellem daginstitutioner og Hedelyskolen, hvori institutionerne blandt andet indhenter tilladelse fra forældrene til videregivelse af oplysninger/udtalelser om dt enkelte barn.

Det tilstræbes at klassedannelserne sker på baggrund af (uprioriterede rækkefølge):

 • Børnehavepædagogernes rådgivning
 • SFOéns rådgivning på baggrund af iagttagelser fra perioden den 1. april til sommerferiens begyndelse
 • Hensyntagen til børn med specielle behov/vanskeligheder
 • En ligelig fordeling af drenge og piger
 • Jævn fordeling af antal elever i klassen
 • Forældre/barns ønske vedrørende særlige kammerat relationer
 • Geografiske hensyn

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016

Tilbage til top
 

PRINCIPPER FOR ELEKTRONISK KONTAKT TIL SFO HEDELY

Skolebestyrelsen har vedtaget følgende principper for brugen af Tabulex, opringninger m.m. til SFO Hedely.

• Brug så vidt det er muligt Tabulex til oplysninger omkring barnet herunder sygdom, ferie, fri, legeaftaler m.m.

• Oplysninger omkring barnet skal være inde i Tabulex systemet pågældende dag senest kl.13.15 på skoledage. (I aprilperioden for kommende skolebørn og i skoleferier senest kl.9.30)

• Fra kl.6.30 – 7.30 er der mulighed for (via nødtelefonen) at få telefonisk personlig kontakt med morgenpersonalet.

• Fra kl.13.30 – 17 (fredag kl.16.30) vil vi i NØDStilfælde kunne kontaktes på NØDtelefonen. ( Tlf.: 21 78 39 48 )

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIPPER FOR HJEMSENDELSE OG TELEFONISK KONTAKT TIL SFO HEDELY

Skolebestyrelsen har vedtaget følgende principper for, hvordan der kan ringes til SFO`en og sendes . Vi sender først børn hjem fra kl. 16

 • Fra kl. 6.30 til 8.00 er der mulighed for telefonisk kontakt med morgenpersonalet. Fra kl. 13.00 til 13.30 vil der  igen være mulighed for telefonisk kontakt med personalet.
 • Fra kl. 8.00 til 13.00 vil der være mulighed for at lægge en besked på telefonsvareren med barnets navn, stue, dato og årsag.
 • Fra kl. 13.30 til 16.00 vil telefonen være lukket. Der vil dog være èn nødtelefon åben, hvis uheldet skulle være ude.
 • Du / I  må selv komme ind i SFO´en  og hente dit / jeres barn.
 • Besked til SFO´en om hjemsendelse kan gives på følgende måder:
 • Fast aftale for hver dag
 • SFO`en kontaktes telefonisk mellem kl. 6.30 og 8.00 eller mellem kl. 13.00 til 13.30, og børnene kan efterfølgende sendes hjem hver hele og halve time fra kl 16.00
 • Du / I har givet dit barn en seddel med om hjemsendelse
 • Du / I har lagt en  besked på vores telefonsvarer
 • Du / I har givet besked via Tabulex

 

Vedtaget af skolebestyrelsen  i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIPPER FOR FAGFORDELING

 • Det skal tilstræbes, at klasserne i indskolingen har så få lærer som muligt.
 • Det skal tilstræbes, at en klasse har både mandlige og kvindelige lærere.
 • Det skal tilstræbes, at en lærer underviser en klasse i et forløb, der strækker sig længere end et år.
 • Fagfordelingen skal tilrettelægges, således at den enkelte læreres kompetencer udnyttes. bedst muligt med henblik på at sikre fagligheden.
 • Alle lærere indgår i fagfordelingen på lige fod.
 • Udbuddet af valgfag revideres årligt.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016

Tilbage til top
 

PRINCIPPER FOR FRITAGELSE FRA UNDERVISNINGEN

Det er folkeskolens og skolebestyrelsens udgangspunkt at der ikke gives fri fra undervisningen. Det at en elev får fri udenfor de allerede planlagte ferier og fridage, giver et afbræk i undervisningen for eleven, men kan også påvirke hele klassen.

Det er bestyrelsens holdning, at skolen opfattes som et arbejde, der skal passes.

Følgende regler skal overholdes i forbindelse med fritagelse fra undervisningen:

 • Klasselæreren kan give fri op til en hel dag i særligt begrundede tilfælde.
 • Hvis en elev skal have fri i mere end en dag, skal dette godkendes af skoleinspektøren i forhold til barnets trivsel og generelle sociale kontakt.
 • Skoleinspektøren skal rådføre sig med klasselæreren i den enkelte elevs klasse.
 • Det er det enkelte barn og dens forældres ansvar, at barnet i fraværs perioden indhenter det forsømte skolearbejde samt holder sig generelt opdateret via intranettet.
 • Ferier skal lægges i de allerede planlagte skoleferier.

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIPPER FOR LEJRSKOLER OG SKOLEREJSER

Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledning ad den 23/2-1999 om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser (hytteture) med mere i folkeskolen

Lejrskole:    Formålet er at henlægge undervisningen over flere dage til en lokalitet uden for skolen. Da lejrskolen er et integreret led i den samlede løbende undervisning, er der mødepligt for eleverne. Kommunen afholder alle de udgifter, der er nødvendige for lejrskolens gennemførelse. Der opkræves et beløb svarende til sparet hjemmeforbrug svarende til kr. 100,- pr. dag. Det vil endvidere være muligt at supplere finansieringen med beløb fra en klassekasse eller sponsorater

Skolerejser: Formålet med en skolerejse er at skabe et oplevelses- og samværsmæssigt supplement til den daglige undervisning. Det er frivilligt for eleverne at deltage i disse rejser. Hvis eleven ikke deltager i rejsen, så er eleven forpligtiget til at deltage i undervisningen i parallelklassen den tid egen klasse er væk.  Kommunen afholder alle udgifter til lærernes deltagelse. Elevbetalingen kan finansieres ved frivilligt indsamlede midler. Dette forudsætter fuld enighed i forældregruppen og en eventuel opsparingsordning. Det vil endvidere være muligt at supplere finansieringen med beløb fra en klassekasse eller via sponsorater.

Hyppighed: 1.-7. klasse:   1 skolerejse i forløbet

8.-9. klasse:   1 lejrskole i forløbet

Specialklasser: gælder særskilte regler

Varighed:    1.-7. klasse:   3 dage (2 overnatninger)

8.-9. klasse:   5 dage (4 overnatninger)

Specialklasser: gælder særskilte regler

Lærerantal: Der deltager 2 lærer pr. klasse. Dispensation herfor gives af skolens ledelse.

Bemærkninger: Hvis en klasse mener at have særlige grunde til, at der skal dispenseres fra ovenstående, skal projektet forelægges skolens ledelse.

 

Vedtaget at skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIPPER FOR UNDERRETNING AF HJEMMENE OM SKOLENS SYN PÅ ELEVERNES UDBYTTE AF SKOLEGANGEN

 • 0.-7. klasse gives underretning regelmæssigt, dog minimum 2 gange årligt ved samtaler mellem lærere, forældre og evt. elever.
 • Der kan suppleres med yderligere samtaler i tilfælde af, at én af parterne ønsker det.
 • 8.-9. klasse gives underretning regelmæssigt, dog minimum 1 gang årligt.
 • Underretningen foregår ved udlevering af karakterblad i 8. og 9. klasse.
 • Der kan suppleres med yderligere samtaler i tilfælde af, at én af parterne ønsker det.
 • Der udarbejdes minimum én gang årligt en skriftlig, individuel elevplan (jfr. Bekendtgørelse om elevplaner i Folkeskolen).
 • Elevplan udarbejdes i forbindelse med skole/hjemsamtalen i efteråret.
 • Der afvikles elevsamtaler med hver enkelt elev.
 • Elevsamtaler afholdes normalt inden for den almindelige undervisningstid.
 • Lærerteamet aftaler deltagelse/form og tidspunkt.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

PRINCIPPER FOR SKOLE-HJEM SAMARBEJDE

Skole-hjem samarbejde

Skole-hjem samarbejdet kan have en hvilken som helst form, som det enkelte klasseråd måtte bestemme, så længe Folkeskolelovens minimumskrav om forældreorientering, tjenestetidsaftalen og skolebestyrelsens principper overholdes.

For at sikre størst mulig ro og respekt om undervisningen er det vigtigt, at forældrene inddrages individuelt og kollektivt i udmøntningen af det fælles ansvar for klassen sociale liv og trivsel.

Principper for klasseråd

Skolebestyrelsen har vedtaget, at der dannes et klasseråd i samtlige klasser, bestående af minimum to forældre, hvoraf den ene skal vælges som formand, og op til to medarbejdere, hvoraf den ene skal være klasselæreren.

Skolebestyrelsen indkalder som minimum til et møde med klasserådene/klasserådsformændene, som handler om årsberetningen. Til mødet om årsberetningen inviteres desuden alle øvrige forældre.

 • Klasserådet kan stå for tilrettelæggelse af forældremødet og klassens øvrige skole-hjem aktiviteter i samarbejde med klassens lærer.

Klasserådenes formænd står for den officielle kontakt til skolebestyrelsen og forældre såsom:

 • Svar på henvendelser fra skolebestyrelsen
 • Indkaldelser til møder med mere
 • Videregivelse af informationer fra skolebestyrelsen til klasserådsrepræsentanterne

Skolen skal være i besiddelse af en liste over klasserådenes formænd, herunder navn, adresse og telefonnummer.

Skolebestyrelsen tilstræber så vidt muligt, at være til stede med to medlemmer ved første forældremøde i O. klasserne. Endvidere deltager skolebestyrelsen med et eller to medlemmer i øvrige klassers forældremøder, hvis det ønskes.

Hvis klasserådet ønsker deltagelse skolebestyrelsen ved et møde, så skal der rettes henvendelse til skolebestyrelsen senest 14 dage for mødet.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016.

Tilbage til top
 

Sponsorater til enkelte klasselokaler fra forældre, der forærer ting til deres børns klasselokale – accepteres, når der blot er tale om mindre ting, som for eksempel, gardiner, maling og lignende.

De sponsorerede ting skal blive i klasselokalet, når klassen flytter til et andet klasselokale. De sponsorerede ting, der er flytbare og som eleverne selv kan flytte med til det nye lokale, må flyttes med.

Sponsorering, der kræver modydelse, er ikke tilladt. Hvis modydelsen alene er i form af reklame accepteres det dog.

Der gælder i alle tilfælde, at der skal indhentes tilladelse fra skolens ledelse inden modtagelsen af sponsorater finder sted.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen i juni 2016.