Læsepolitik

Hedelyskolen 2016
 
Hedelyskolens læsepolitik er udarbejdet af et bredt sammensat læseudvalg, der sikrer, at alle kompetencer og vinkler inddrages til glæde for alle skolens elever og lærere.
 
Mål
 • At elevernes læse- og skriveudvikling dyrkes fra børnehaveklassen og op  gennem litteratursamtaler

 • At vi øger elevernes ordforråd

 • At eleverne præsenteres for samtlige genrer

 • At alle elever på skolen læser i 20 minutter hver dag i et af skolens fag

 • At alle elever læser hjemme 20 minutter hver dag

 • At læsning er et ansvar for alle lærere i teamet

 • At der skal være øget fokus på de to-sprogede elevers færdigheder

 • At bibliotekskurser på 3., 4. og 6. klassetrin følges op af de implicerede klasseteam i form af et mere indgående arbejde med indholdsforståelse og faglige tekster.

 • At have fokus på læsningen og læsehastighed i overbygningen med kursusforløb for øje

 • At samtlige lærere har kendskab til dansk som andet sprog

 • At Hedelyskolen får to læsevejledere

 • At eleverne motiveres således, at de besidder en læselyst

 • At elevernes læsning giver dem mulighed for at opleve, lære og gøre noget

 • At lærerne fokuserer på faglig læsning med særlig fokus på mellemtrinnet

 

Status

Alle elever på Hedelyskolen læser 20 minutter hver dag i et eller flere af skolens fag. Dette besluttes af klasseteamet. Endvidere skal alle elever læse 20 minutter hjemme hver dag. I et stigende antal klasser har forældre indgået aftaler med lærerne om at skabe faste og gode rammer for læsning i hjemmet.

Børnene i 1. klasse lærer at læse ud fra princippet om LBL (Logisk-Begynder-Læsning). LBL-metoden påbegyndes allerede i 0. klasse. Her bliver forældrene indkaldt til en orientering omkring læsemetoden.

Læsning ses som et ansvarsområde for alle lærere i alle klasser, og denne udmelding har betydet en ændret praksis omkring læsning i rigtig mange klasser.

Læseværkstedet arbejder med en tidlig læseindsats i forhold til vores yngste elever, og denne indsats har båret frugt, så færre elever nu har behov for støtte senere i deres skoleforløb.

Biblioteket har indkøbt materialer, der understøtter skolens læsepolitik, og der er generelt nye og relevante klassesæt på alle niveauer, der skal understøtte den meget positive læseudvikling på Hedelyskolen.

Idet Greve kommune har indført 1:1 projektet, og alle børn har en Ipad, arbejder vi på skolens med flere digitale læringsportaler og apps. Blandt de mest benyttede kan nævnes www.danskfaget.dk , www.dansk.gyldendal.dk og www.laesemaskinen.dk

 

Tidlig Læseindsats

I oktober/november evaluerer dansklæreren i 1. klasse elevernes læseudvikling og i november/december bliver eleverne læsetestet. De elever, der viser sig at have brug for ekstra støtte, vil blive tilbudt Tidlig Læseindsats fra januar.

Hedelyskolen har desuden Læringscafeer og USU, hvor eleverne støttes i f.eks. læsning.

 

Turbo Dansk

Turbo Dansk henvender sig til elever med læseforståelsesvanskeligheder eller afkodningsvanskeligheder i overbygningen (6.-8. klasse). Turbo Dansk er et initiativ til at styrke udvalgte elever i deres læseforståelse med sigte på at styrke dem i alle fag.

Turbo Dansk er fordelt på to sammenhængende moduler, ét i efteråret og ét i foråret. Undervisningen foregår på fleksible hold á 6 elever, opdelt i drenge- og pigegrupper.

 

Formålene med Turbo Dansk er

 • At give eleverne skøn- og faglitterære redskaber til at læse og forstå en tekst, således at de i højere grad efterfølgende kan honorere de faglige krav i hjemklassen.

 • At eleverne opbygger en selvtillid og lyst til at læse, så de via deres nye indsigt får mod på skolearbejde generelt.

 

Læseværkstedet

Elever, der måtte have behov for støtte i dansk og matematik, kan blive tilbudt timer på Læseværkstedet. Her vil eleverne enten blive undervist i små hold på Læseværkstedet, eller vil modtage støtte i klassen. Som en fast bestanddel af kurset vil kommunikation mellem elevens forældre og specialundervisningslæreren foregå via en logbog og/eller via skolens intra. Her noteres, hvordan lektionen er forløbet, om lektien var forberedt samt orienteres om ny lektie. Showbie vil blive brugt, hvis det passer ind i kurset.

Læsetestning på Hedelyskolen

0.klasse: Sprogvurdering, efterår

              Evt. Bogstavprøve.

1.klasse: Ordlæseprøve, efterår

              Evt. Tekstlæseprøve, forår

2.klasse: Sætningslæseprøve, forår

              Nationale test, forår

              Screening for dysleksi, non-ords test, forår

3.klasse: Sætningslæseprøve, forår

              Screening for dysleksi, non-ords test, forår

4.klasse: Nationale tests, forår

5. klasse: Tekstlæseprøve, forår

6. klasse: Nationale tests, forår

7. klasse: Tekstlæseprøve, efterår

8. klasse: Nationale tests, forår

9. klasse: Afgangsprøver i læsning

 

Resultat af sprogvurdering, ordlæseprøve, sætningslæseprøve og tekstlæseprøve indrapporteres til kommunens læsekonsulent, og resultaterne sammenholdes med de andre skoler i Greve Kommunes årlige læserapport.

 

Læsevejlederens funktion på Hedelyskolen

Formålet med at have en uddannet læsevejleder på Hedelyskolens er, at denne kan fungere som vejleder inden for læsning og skrivning i dansk samt læsning i skolens øvrige fag på alle klassetrin.

Læsevejlederens opgaver kan være mange, men på Hedelyskolen består de primært i at vejlede lærere om indhold, metoder og materialevalg. Læsevejlederen samarbejder med biblioteket om materialevalg til skolen. Derudover skal læsevejlederen udvikle, koordinere og evaluere skolens læseundervisning samt kunne udrede elevers individuelle læsebehov. På Hedelyskolen står læsevejlederen desuden for at uddanne 1. klasselærerne i Logisk Begynder Læsning. Hvis en lærer ønsker støtte eller ideer til undervisningen er der desuden mulighed for dette i form af 2 lektioner om ugen, der er afsat til læsevejlederen.

Læsevejlederen arbejder også sammen med andre ressourcepersoner i kommunen. Hedelyskolen indgår bl.a. i tæt samarbejde med Greve Bibliotek omkring projektet ”Læs for mig”, der henvender sig til 4.-6 klasse.

På Hedelyskolen står læsevejlederen for at orientere om ”det sidste nye” til dansk fagudvalgsmøder samt vidensdeling til pædagogiske- og områdemøder m.m.

 

Biblioteksundervisningen

 • Børnehaveklasserne har fast bibliotekstime en gang om ugen. Den første gang de kommer på biblioteket, får de en rundvisning og introduktion til, hvor og hvordan, man finder bøger, samt hvordan man gør, når man kommer på biblioteket og låner bøger. De får også en orientering om kassebøgerne.

 • 1.-3. klasserne har fast bibliotekstime.

 • 3. klasserne får efter jul en orientering om, hvordan man kan søge i bibliotekets samling, og hvordan bøgerne er placeret på biblioteket samt et fagligt læsekursus.

 

Biblioteket hjælper desuden med oplysninger om, hvor lærere og elever kan finde egnede frilæsningsbøger samt de rette materialer til arbejde med emner eller projektopgaver.

 

Sprogcentret

Sprogcenteret har fordelt kontaktpersoner med to-sprogskompetencer på alle klassetrin, der kan vejlede både dansk- og faglærere med undervisningsplanlægning og materialevalg, så vores to-sprogede elever får mest muligt udbytte af undervisningen. Sprogcenteret støtter også to-sprogede elever i klasserne. De elever, der modtager støtte, testes to gange årligt. Der testes i ordforråd og i skøn- og faglitterær læsning. Der udarbejdes en sprogbrugsprofil for de testede elever.

 

Evaluering

Læseudvalget evaluerer og reviderer Hedelyskolens læsepolitik en gang årligt.